دروس ارائه شده (برای مشاهده طرح درس در صورت وجود لینک بر روی آن کیک نمایید)

برنامه دروس کارشناسی ارایه شده در ترم 942
برنامه دروس کارشناسی ارشد ارایه شده در ترم 942برنامه دروس کارشناسی ارایه شده در ترم 951
برنامه دروس کارشناسی ارشد ارایه شده در ترم 951       
-------------------------------------------------------------------------
سر فصل دروس رشته برق - شورای عالی برنامه ریزی - ورودی 91 و قبل            
سر فصل دروس رشته برق - شورای عالی برنامه ریزی - ورودی 92 و بعد (بخش-1    بخش-2)
-------------------------------------------------------------------------

طرح دروس کارشناسی مهندسی برق – الکترونیک و مهندسی برق – مخابرات

عنوان درس
 طرح درس مطالب کمکی‌ عنوان درس طرح درس مطالب کمکی‌ عنوان درس طرح درس مطالب کمکی‌
 ریاضی‌ 1    فیزیک 1   آشنایی با مهندسی برق  
 نقشه کشی   فیزیک 2   آز – فیزیک 2  
 ریاضی 2   کارگاه برق   معادلات دیفرانسیل  
 محاسبات عددی   ریاضی مهندسی   اندازه گیری الکتریکی  
 مدارهای الکتریکی 1   الکترومغناطیس   مخابرات 1  
 ماشین های الکتریکی 1   ماشین های الکتریکی 2   سیستم های کنترل خطی  
 الکترونیک 2 931 علیزاده  مدارهای الکتریکی 2   مدار منطقی 931 علیزاده 
 زبان تخصصی 951 رحیمی  مطالب کمکی‌ معماری کامپیوتر  آز  مدار منطقی   
 آز  الکترونیک 1   میدان ها و امواج   آز  ماشین های الکتریکی 1  
 الکترونیک 1   بررسی سیستم های قدرت   الکترونیک صنعتی  
 ابزار دقیق 951 رحیمی مطالب کمکی‌ فیلتر و سنتز   میکروپروسسور  
 آز – میکروپروسسور   پردازش سیگنالهای دیجیتال   مباحث ویژه  
 الکترونیک 3   آز  الکترونیک 3   مدارهای مخابراتی  
 آز  مدارهای مخابراتی   از  تکنیک پالس   روباتیک  942 رحیمی مطالب کمکی‌
         
         
         
         

---------------------------------------------------------

طرح دروس کارشناسی ارشد مهندسی فوتونیک

عنوان درس 
 طرح درس مطالب کمکی‌ عنوان درس طرح درس مطالب کمکی‌ عنوان درس طرح درس مطالب کمکی‌
فوتونیک    مکانیک کوانتوم   مدارات مجتمع نوری 932 علیزاده مطالب کمکی
 لیزر و لیزرهای نیمه هادی   ابزاردقیق مهندسی پزشکی  932 رحیمی مطالب کمکی‌ تئوری و تکنولوژی ساخت ادوات نوری   

---------------------------------------------------------

طرح دروس کارشناسی ارشد مهندسی الکترونیک


عنوان درس 
 طرح درس مطالب کمکی‌ عنوان درس طرح درس مطالب کمکی‌ عنوان درس طرح درس مطالب کمکی‌
الکترونیک نوری    سیستمهای مخابرات نوری   
 ریاضیات مهندسی پیشرفته   مباحث ویژه 1 (سیستمهای هوشمند و کاربرد آنها)  941 رحیمی مطالب کمکی‌