تاریخ : يکشنبه 18 آبان 1399     |     کد : 93

اطلاعیه

برنامه درسی گروه مهندسی برق (کلیه مقاطع تحصیلی) در نیمسال اول 1400-1399

برنامه درسی ترم اول کارشناسی برق، کارشناسی ارشد میکروافزاره و سیستم های قدرت در نیمسال اول سالتحصیلی 1400-1399
PDF چاپ چاپ